Πατρ. Αλεξανδρείας για δημιουργία Εξαρχίας ΡΟΕ: Είναι απρόσμενη εκδίκηση

Πατριάρχης Θεόδωρος. Φωτογραφία: orthodoxianewsagency.gr

Η Σύνοδος της Εκκλησίας της Αλεξανδρείας κατηγόρησε τη Ρωσική Εκκλησία για εθνοφυλετισμό και διεκδίκηση παγκόσμιας πρωτοκαθεδρίας στην αφρικανική ήπειρο.

Στις 12 Ιανουαρίου 2022, η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας έβγαλε ανακοινωθέν σχετικά με τη δημιουργία της Εξαρχίας από τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία στην Αφρική, αναφέρει το δημοσίευμα του orthodoxianewsagency.gr.

Οι Συνοδικοί σημείωσαν ότι «μετ’ αἰσθήματος εὐθύνης πρὸς τὸ ποίμνιόν της καὶ τὴν μακραίωνην ἱστορικὴν αὐτῆς Ἀποστολικὴν πορείαν», η ιεραρχία του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας εξέτασε «πολλαπλῶς καὶ πολυτρόπως τὰς κανονικὰς παραμέτρους τῆς ἀντικανονικῆς καὶ ἀντιεκκλησιαστικῆς εἰσπηδήσεως τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρωσσίας πρὸς δημιουργίαν καινοφανῶν "ἐκκλησιαστικῶν μορφωμάτων ἐν Ἀφρικῇ"».

Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας σημείωσε ότι αφού ο Πατριάρχης Θεόδωρος αναγνώρισε την «αυτοκεφαλία» της OCU, «ἐδέχθημεν αἰφνιδιαστικῶς τὴν ἀντικανονικὴν καὶ ἀήθη εἰσβολὴν καὶ εἰσπήδησιν τῆς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας διὰ μεθόδων ἀπαδουσῶν τῇ ἐκκλησιαστικῇ πράξει καὶ παραδόσει».

Η Σύνοδος της Εκκλησίας της Αλεξανδρείας είναι πεπεισμένη ότι η δημιουργία της Εξαρχίας Ρωσικής Εκκλησίας στην Αφρική είναι «άμεση ανταπόδοση» (σ.σ. για την αναγνώριση της OCU από τον Πατριάρχη Θεόδωρο) και «εκβιασμός ή εκδίκηση εναντίον μας».

Οι συνοδικοί εξοργίστηκαν από το γεγονός ότι η δημιουργία της Εξαρχίας βασίζεται στο καταστατικό της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και «όχι σε κανονικές διατάξεις, εντός των ορίων του πατριαρχείου της Αλεξανδρείας».

Η Εκκλησία της Αλεξανδρείας διαβεβαιώνει ότι Επαρχία «ἀποτελουμένη ὑπό κληρικῶν αὐτοαπομακρυνθέντων, εἴτε ἐν ἐπιτιμίοις διατελούντων καὶ λοιπῶν ἀγνώστου προελεύσεως αὐτοχαρακτηριζομένων μὲν ὡς Ὀρθοδόξων, ἀλλ’ οὐδέποτε ἀνηκόντων εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας» 

Διὰ τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν διαπιστοῦται προσπάθεια ἀλλοιώσεως τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησιολογίας εἰς πολλάς ἐπιμέρους παραμέτρους αὐτῆς, ἀλλά κυρίως εἰς τὸ ζήτημα τῶν ὁρίων τῆς διοικητικῆς διαρθρώσεως τῶν δομῶν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, μὲ ἀφετηρίαν κίνητρα μακρὰν τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως. Μετὰ λύπης κατανοοῦμεν ὅτι ταῦτα πάντα προέρχονται ἀπὸ λόγους ἐμπαθεῖς, καὶ μεμολυσμένους ἐκ τοῦ καταδικασθέντος ἐκ τῆς Συνόδου τοῦ 1872 "ἰοῦ τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ"», τόνισαν οι συνοδικοί του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι Έλληνες.

Κατηγόρησαν τη ΡΟΕ για «κοσμικό πνεύμα, παραπέμπον ἀκόμη εἰς παραμέτρους «νεο-αποικιοκρατίας» καὶ διεκδικήσεως παγκοσμίου πρωτοκαθεδρίας, γνωρίμους παλαιόθεν εἰς τὴν ταλαίπωρον τῆς Ἀφρικῆς Ἤπειρον, μὴ συμφωνουσῶν μὲ τὸ θυσιαστικὸν ἐν τῇ διακονίᾳ πνεῦμα τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν καθαγιασμένης Παραδόσεως.

Ως προς αυτό, η Σύνοδος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας εξέφρασε «μεγάλη δυσαρέσκεια» προς τον Πατριάρχη Κύριλλο και τη «Σύνοδο της Ρωσικής Εκκλησίας που τον περιβάλλει».

«Γ Ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Θρόνου, μετ’ ἐμπόνου ἐκπλήξεως διαμαρτύρεται πρὸς τὸν Πατριάρχην Ρωσσίας καὶ τὴν περὶ αὐτὸν Σύνοδον. Ἐκπλήξεως μὲν διότι δι’ ἡμᾶς «ἑπομένους τοῖς Ἁγίοις Πατράσιν ἡμῶν», τά ὅρια τῆς κάθε ἀδελφῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας εἶναι σαφῆ, γεωγραφικὰ καὶ χαρτογραφημένα ὑπὸ Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ ἀξιοσέβαστα. Διαδηλοῦμεν δὲ ὅτι ἐν τῇ πράξει οὐδέποτε ἐνεπλάκημεν εἰς τὰ ὅρια οἰασδήποτε τοπικῆς ἀδελφῆς Ἐκκλησίας, πολλῷ δὲ μάλλον εἰς τὰ τῆς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας. Τοῦτο δὲ, ὄχι μόνον διότι ἀλλοιώνεται τοιουτοτρόπως τὸ μήνυμα τῆς εὐαγγελικῆς ἀγάπης, ἀλλὰ καὶ διότι ἀγωνιζόμενοι ἐπὶ αἰῶνας καὶ συμβιοῦντες μετὰ διαφόρων ὁμολογιῶν καὶ Θρησκειῶν ἐν πνεύματι ἀλληλοσεβασμοῦ καὶ κατανοήσεως, δεχόμεθα ἀνάδελφον κτύπημα ὑπὸ τῶν ὁμοδόξων Ρώσσων», λέει το έγγραφο.

Η Εκκλησία της Αλεξανδρείας ισχυρίζεται ότι «δι’ αὐτῶν τῶν μεθόδων παραβιάζεται βαναύσως ἔτι ἅπαξ ἡ οὐσία τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως καί δὴ εἰς τὸ εὐαίσθητον πεδίον τῆς ἐν Ἀφρικῇ Ἱεραποστολῆς, τὸ ὁποῖον «τρέφεται» ὑφ’ ἡμῶν «ὡς νήπιον διὰ γάλακτος καὶ οὐχὶ διὰ στερεᾶς θεολογικῆς τροφῆς», κατὰ τὴν Παύλειον ἔκφρασιν, ἥτις ἀποτελεῖ δι’ ἡμᾶς γνώμονα καὶ μέτρον, διέπον τὸ Ἀποστολικὸν ἡμῶν ἔργον». 

«Πρὸς τοῦτο ἀπεφασίσθη ὅπως:

Α) Ἐνημερωθῶσιν τὸ Σεπτὸν Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ αἱ κατὰ τόπους Ἐκκλησίαι διὰ τῶν Προκαθημένων αὐτῶν, διὰ παραδοθησομένων Πατριαρχικῶν Γραμμάτων, ἅτινα θά περιγράφουν τὴν ἐπιπεσοῦσαν «λοιμικὴν» σύγχυσιν εἰς «τὰ ἐξ ἡμῶν ἐν Χριστῷ γεννηθέντα τέκνα», τούς πιστοὺς Ἀφρικανούς, συνεπείᾳ τῶν ἐμφανῶν καὶ ἀφανῶν δράσεων ἐντεταλμένων προσώπων τῆς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας, καὶ

Β) Ἡ πιστὴ καὶ ἄμεσος ἐφαρμογὴ τῶν προβλεπομένων, παρὰ τῶν Θείων καὶ Ἱερῶν Κανόνων Ἐκκλησιαστικῶν ποινῶν, πρός τούς παραβάτας».

Νωρίτερα η ΕΟΔ έγραψε ότι η Ρωσική Εκκλησία ίδρυσε την Πατριαρχική Εξαρχία Αφρικής. Αργότερα, η Εκκλησία της Αλεξανδρείας εξέφρασε «λύπη» για τη δημιουργία της Εξαρχίας, ενώ το Φανάρι υποσχέθηκε ότι θα έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να αποκαταστήσει την κανονική τάξη στην Αφρική.

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.

Δημοσκοπησεις

Πότε μπορεί να γίνει η Σύναξη Προκαθημένων των Εκκλησιών για το ουκρανικό ζήτημα;
φέτος
41%
κατά τα επόμενα έτη
31%
ποτέ
28%
Συνολικά ψήφισαν: 39

Αρχείο

Система Orphus