Ο Θεός ενέπνευσε την ένωση Καθολικών και την Ορθοδόξων στο κοινό ποτήρι

07 Ιούνιος 2021 16:30
0
Πάπας Φραγκίσκος και Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Φωτογραφία: pravoslavie.ru Πάπας Φραγκίσκος και Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Φωτογραφία: pravoslavie.ru

Ο επικεφαλής του Φαναρίου πιστεύει ότι ο διάλογος μεταξύ του Βατικανού και της Ορθοδοξίας μπορεί να οδηγήσει σε ενότητα βασισμένη στη σταθερή βάση της πρώτης χιλιετίας.

Σε Διημερίδα που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας Loppiano με θέμα «Pope Paul VI, the Patriarch Athenagoras, Chiara Lubich. Prophecy of Unity between the Sister Churches», ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Βαρθολομαίος είπε ότι ο Θεός ενέπνευσε τον Οἰκουμενικό Πατριάρχη Ἀθηναγόρα καί Πάπα Παῦλο ΣΤ΄ να ενώσει την Ρωμαιοκαθολική και Ορθόδοξη Εκκλησίες «ἐπί τῷ τέλει τῆς ἐν τῷ κοινῷ ποτηρίῳ ἑνώσεως αὐτῶν», αναφέρεται από το fanarion.blogspot.com.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Φαναρίου, «Ὄντως, οἱ μακαρίᾳ τῇ λήξει, ἀοίδιμος προκάτοχος ἡμῶν Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἀθηναγόρας καί Πάπας Παῦλος ΣΤ΄, θείᾳ ἐπινεύσει ἀνέλαβον τήν ἱεράν ὑπόθεσιν τῆς καταλλαγῆς καί συμφιλιώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν Ὀρθοδόξου καί Ρωμαιοκαθολικῆς, ἐπί τῷ τέλει τῆς ἐν τῷ κοινῷ ποτηρίῳ ἑνώσεως αὐτῶν».

Αποκάλεσε τη συνάντηση του Πατριάρχη Αθηναγόρα και του Πάπα Παύλου ΣΤ´ «κατά τό ἔτος 1964 εὐλογημένη  συνάντησις τῶν δύο Προκαθημένων ἐν Ἱεροσολύμοις, ἡ ὁποία ἐχαρακτηρίσθη ὡς "τό πλέον σημαντικόν γεγονός ἐν τῇ ἱστορίᾳ τῶν σχέσεων τῶν δύο Ἐκκλησιῶν ἀπό τό 1054», ὑπῆρξεν ἡ προφητική ἐκείνη στιγμή τῆς ἐνάρξεως μιᾶς νέας περιόδου εἰς τάς σχέσεις τῶν Ἐκκλησιῶν Ρώμης καί Κωνσταντινουπόλεως"».

«Οἱ δύο Προκαθήμενοι ἀντελήφθησαν ὅτι Δύσις καί Ἀνατολή δέν ἠδύναντο νά ζῶσιν ἐν ἀπομονώσει καί αὐταρκείᾳ, διότι τοῦτο ἦτο ἐπί ζημίᾳ τῆς ἑνότητος καί καθολικότητος τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, καί ὅτι εἷς διάλογος ἀγάπης καί ἀληθείας ἠδύνατο νά ὁδηγήσῃ εἰς ἑνότητα, τεθεμελιωμένην ἐπί τοῦ στερεοῦ ἐδάφους τῆς πρώτης χιλιετίας», είπε ο επικεφαλής του Φαναρίου.

Τόνισε ότι «οἱ ὡς ἄνω ἐκκλησιαστικοί ἡγέται ὑπενθύμισαν τό ἀδιαμφισβήτητον γεγονός ὅτι αἱ δύο ἀδελφαί Ἐκκλησίαι, αἱ ὁποῖαι μετά τό Σχίσμα τοῦ ἔτους 1054, ἰδίως δέ μετά τάς Σταυροφορίας, διῃρέθησαν καί ἀπεξενώθησαν, ἔχουν κοινήν τήν βιβλικήν, πατερικήν καί ἐκκλησιολογικήν παράδοσιν καί διδασκαλίαν τῆς ἀδιαιρέτου Ἐκκλησίας, δυναμένην νά λειτουργήσῃ ὡς βάσις διά τήν ἀποκατάστασιν τῆς ἀπολεσθείσης σχέσεως μεταξύ αὐτῶν. Ἡ πιστότης εἰς τήν ἀλήθειαν τοῦ Εὐαγγελίου καί εἰς τάς κοινάς ἐκκλησιαστικάς παραδόσεις ἐτροφοδότει τόν δυναμισμόν καί τήν αἰσιοδοξίαν τῶν δύο χαρισματικῶν τούτων ἀνδρῶν».

«Ἀγλαής καί εὐλογημένος καρπός τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις συναντήσεως καί τῶν ἐπακολουθησασῶν συναντήσεων τῶν δύο Προκαθημένων, ὡς καί τῶν ἀμέσων διαδόχων αὐτῶν, εἰς Φανάριον καί Βατικανόν, εἶναι ὁ χρησταῖς ἐλπίσι διεξαγόμενος Θεολογικός Διάλογος μεταξύ Ὀρθοδόξου καί Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος παρήγαγε σημαντικά κοινά ἐκκλησιολογικά κείμενα καί συνέβαλε πολλαχῶς εἰς τήν ἐμβάθυνσιν τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν δύο ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν», δήλωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Νωρίτερα η ΕΟΔ έγραψε ότι ο Μητροπολίτης της Ιταλίας και ο Έξαρχος της Νότιας Ευρώπης του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης, Πολύκαρπος (Σταυρόπουλος), δήλωσε ότι το ταξίδι για την πλήρη ενότητα Καθολικών και Ορθοδόξων πλησιάζει στη γραμμή τερματισμού.

Εάν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επιλέξτε το απαιτούμενο κείμενο και πατήστε Ctrl+Enter ή Υποβολή σφάλματος για να το αναφέρετε στους συντάκτες.
Διαβάστε επίσης