Τα ελληνικά ΜΜΕ ανέφεραν στοιχεία του σχίσματος στην Ορθοδοξία λόγω της OCU

31 Μάρτιος 2021 18:00
0
Ο επικεφαλής του Φαναρίου και Επιφάνιος Ντουμένκο. Φωτογραφία: pravda.com.ua Ο επικεφαλής του Φαναρίου και Επιφάνιος Ντουμένκο. Φωτογραφία: pravda.com.ua

Ο Έλληνας ιερέας πιστεύει ότι τα λόγια του επικεφαλής του Φαναρίου ότι δεν υπάρχει σχίσμα στην παγκόσμια Ορθοδοξία λόγω της OCU είναι εξαπάτηση.

Ο ιερέας, θεολόγος, δημοσιογράφος και επικεφαλής του κέντρου πατερικών εκδόσεων στην Αθήνα, πρωτοπρεσβύτερος π. Ιωάννης Κ. Διώτης έφερε πολυάριθμα παραδείγματα του σχίσματος στην παγκόσμια Ορθοδοξία λόγω της χορηγήσεως Τόμου Αυτοκεφαλίας από το Φανάρι στην OCU.

Άρθρο του πατέρα Ιωάννη, το οποίο δημοσιεύτηκε στις σελίδες της εφημερίδας, αναρτήθηκε αργότερα από τον «Ορθόδοξο Τύπο».

Σε αυτό το άρθρο ο ιερέας αναλύει την ακόλουθη δήλωση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου: «Ἡ ἑνότης τῆς Ὀρθοδοξίας δὲν δοκιμάζεται σὲ καμία περίπτωση λόγῳ τῆς ἀνταποκρίσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὸ αἴτημα τῶν Οὐκρανῶν ὀρθοδόξων. Ὁ Τόμος τῆς Αὐτοκεφαλίας ἦτο μία πράξη εὐθύνης τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας…».

Ο πρωτοπρεσβύτερος π. Ιωάννης πιστεύει ότι αυτά τα λόγια του Πατριάρχη Βαρθολομαίου πρέπει να χαρακτηριστούν ως «ἐξαπάτησιν κυρίως ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι δὲν κατέχουν τὰ δεδομένα αὐτοῦ τοῦ πρωτοφανοῦς ἐκκλησιολογικοῦ σκανδάλου» (δηλαδή, η παροχή του Τόμου στην OCU – συντ.)

Εν συνέχεια ο ιερέας αναφέρει συγκεκριμένα παραδείγματα που δείχνουν το γεγονός ότι όντως υπάρχει σχίσμα στην παγκόσμια Ορθοδοξία.

«Ἐξ αἰτίας τοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος διεσπάσθη ἐντελῶς ἡ ἑνότης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μὲ τὸ ἥμισυ τῆς Ὀρθοδοξίας, διότι τὸ Πατριαρχεῖον Μόσχας διέκοψε κανονικὴν κοινωνίαν μὲ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον», γράφει χαρακτηριστικά.

Για αυτό το λόγο, λέει ο ιερέας περαιτέρω, «τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ προσωπικῶς ὁ ἴδιος ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἦλθεν εἰς ἀναταρακτικὴν σύγκρουσιν μὲ τὸν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων. Ἡ σύγκρουσις αὐτὴ ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχη».

Ο πατέρας Ιωάννης ισχυρίζεται ότι «ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος εὑρίσκεται εἰς πλήρη ἐκκλησιολογικὴν διάστασιν καὶ μὲ τὸν νέον Πατριάρχην τῆς ἐν Σερβίᾳ Ἐκκλησίας π. Πορφύριον, ὁ ὁποῖος κατηγόρησε τὸν π. Βαρθολομαῖον, τονίζων ὅτι τὸ Οὐκρανικὸν ἐκκλησιαστικὸν ζήτημα ταλανίζει τὴν Παγκόσμιον Ὀρθοδοξίαν. Αἱ ἐνέργειαι τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἰς τὴν Οὐκρανίαν δὲν εἶναι σύμφωνοι μὲ τὴν Παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας. Ἐγένετο κατάφωρος παραβίασις τῶν ἱερῶν Κανόνων. Βλέπε «Κιβωτὸς τῆς Ὀρθοδοξίας» (11-3-2021). Συνεχίζονται τὰ ἀνὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν ἀνατινακτικὰ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητος γεγονότα, ἕνεκα τοῦ διαβολικοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος».

Επιπλέον, επεσήμανε ότι «ὁ μέγας σκανδαλισμὸς μετὰ τὴν ψευδοαναγνώρισιν τῆς Οὐκρανικῆς κακοαυτοκεφαλίας μὲ πλῆθος δημοσιευμάτων καὶ δηλώσεις παραγόντων ὑψηλοῦ ἐπιπέδου κατὰ τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας».

Επίσης, σύμφωνα με τον ιερέα Ιωάννη, «Εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας ὑπῆρξεν ἀναταραχὴ μεταξὺ τῶν Ἱεραρχῶν καὶ ὁ Πατριάρχης π. Θεόδωρος ἐξετέθη σφόδρα μὲ τὴν αὐθαίρετον καὶ ἀντικανονικὴν ἀναγνώρισιν τοῦ ψευδοεπισκόπου Ἐπιφανίου ὡς Μητροπολίτου Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας. Ἐπλήγη ἀθεραπεύτως τὸ πατριαρχικὸν κῦρος τοῦ π. Θεοδώρου, διότι ἔπεσεν εἰς ἀντίφασιν καὶ ἀνακολουθίαν, διότι ὡς κανονικὸν Μητροπολίτην Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας ἀνεγνώριζε τὸν Ὀνούφριον».

Υπενθύμισε ότι «τὸ Οὐκρανικὸν ζήτημα ἐδημιούργησεν εἰς τὴν ἐν Κύ¬πρῳ Ἐκκλησίαν συνταρακτικὴν διαμάχην μεταξὺ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ Μητροπολιτῶν», καθώς «η ἀνατρεπτικὴ τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου οὐκρανικὴ αὐτοκεφαλία ἐπέφερε μεγάλην σύγχυσιν καὶ εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος».

Ο ιερέας αναφέρθηκε επίσης στη γνώμη ενός «διακεκριμένου θεολόγου, Αρχιεπισκόπου της Αλβανίας Αναστάσιου, ο οποίος διέγνωσεν ὅτι τὸ Οὐκρανικὸν ζήτημα διετάραξε τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἔχει προτείνει τὴν σύγκλησιν Πανορθοδόξου Συνόδου διὰ τὴν θεραπείαν τῆς πληγῆς αὐτῆς. Τὴν τοιαύτην σύγκλησιν ἔχουν προτείνει καὶ πολλοὶ ἄλλοι».

Ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Ιωάννης ισχυρίζεται ότι «πολλοὶ Μητροπολῖται, Καθηγηταὶ Θεολογικῶν Σχολῶν καὶ ἄλλοι λόγιοι θεολόγοι καὶ πεπαιδευμένοι κληρικοὶ ἔχουν ἐκφρασθῆ ὅτι ἡ ἐν προκειμένῳ ἀντικανονικὴ καὶ αὐθαίρετος ἐνέργεια τοῦ Πατριάρχου π. Βαρθολομαίου ἐδημιούργησε καὶ δημιουργεῖ πολλαπλὰ σχίσματα εἰς τὸν χῶρον ὁλοκλήρου τῆς Ὀρθοδοξίας».

«Ἀνέρχονται εἰς πολλὰς δεκάδας τὰ δημοσιεύματα, εἰς τὰ ὁποῖα τονίζεται, μετ’ ἐμφάσεως, ὅτι ἡ οὐκρανικὴ ψευδοαυτοκεφαλία ἐξακολουθεῖ νὰ προκαλῆ σεισμικὰς ἀναταράξεις εἰς τὸν χῶρον ὁλοκλήρου τῆς Ὀρθοδοξίας», τόνισε ο ιερέας.

Νωρίτερα η ΕΟΔ έγραψε ότι, σύμφωνα με τον πρωτοπρεσβύτερο π. Ιωάννη Κ. Διώτη, ο επικεφαλής του Φαναρίου πρέπει να καθαιρεθεί.

Εάν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επιλέξτε το απαιτούμενο κείμενο και πατήστε Ctrl+Enter ή Υποβολή σφάλματος για να το αναφέρετε στους συντάκτες.
Διαβάστε επίσης