Φανάρι: Είναι περίεργο που ορισμένες εκκλησίες αμφισβητούν τα προνόμιά μας

Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Φωτογραφία: ukrinform.ru

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος πιστεύει ότι η ίδια η ύπαρξη αυτοκέφαλων Εκκλησιών βασίζεται στο προνόμιο του Φαναρίου να παραχωρήσει αυτοκέφαλο.

Ο επικεφαλής της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, Πατριάρχης Βαρθολομαίος, πιστεύει ότι άλλες Τοπικές Εκκλησίες δεν πρέπει να αμφισβητούν τα «προνόμια» του Φαναρίου. Αυτό το ανακοίνωσε σε επιστολή που απευθύνεται στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο, η οποία δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της Εκκλησίας της Κύπρου στις 26 Νοεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Φαναρίου, «πάσαι αί Ορθόδοξοι Έκκλησιαι, αΐτινες δέν έλαβον τό αύτοκέφαλον αυτών ύπό Οικουμενικής Συνόδου, ώς έλαβον αυτό τά Πρεσβυγενή Πατριαρχεία καί ή Υμετέρα Εκκλησία, άνεκηρύχθησαν αυτοκέφαλοι ύπό τού Οικουμενικού Πατριαρχείου ενεργούντος αυτοβούλως ώς μόνου αρμοδίου πρός τούτο κανονικώς».

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ισχυρίζεται ότι «Ή ιστορία μαρτυρεί περί τούτου άδιαψεύστως, διό καί προκαλεί κατάπληξιν ότι σήμερον τίνες έκ τών Εκκλησιών αμφισβητούν τό προνόμιον τούτο, έπί τού οποίου ερείδεται καί ή ιδία αυτών ύπόστασις ώς αυτοκέφαλων Εκκλησιών».

Επίσης, ο επικεφαλής του Φαναρίου υποστήριξε την κριτική του Αρχιεπισκόπου Χρυσόστομου της θέσης αυτής, καθώς «χρήζει ταχείας θεραπείας πριν ή άποβή πρόξενος αντικανονικών στρεβλώσεων έν τή άγιωτάτη Όρθοδόξω Εκκλησία. Τό Οίκουμενικόν Πατριαρχεΐον ενήργησε καί έν τή περιπτώσει τής Εκκλησίας τής Ουκρανίας άπαραλλάκτως ώς έπραξε καί κατά τήν άνακήρυξιν πασών τών νεωτέρων αυτοκέφαλων Εκκλησιών, αυτοβούλως καί αΰτοθυσιαστικώς, έπί τη βάσει τής άπό αιώνων υφισταμένης κανονικής παραδόσεως. Τό αυτό θέλει συνεχίσει πράττειν καί έν τω μέλλοντι διακονούν τήν άγιωτάτην ημών Έκκλησίαν άπό τής θέσεως, εις τήν οποίαν έταξεν αυτό ή μακραίων αυτής παράδοσις».

Νωρίτερα, η ΕΟΔ έγραψε ότι κατά τη γνώμη του επικεφαλής του Φαναρίου, η αναγνώριση της OCU αποτελεί συμβολή στην «ενότητα της Ορθοδοξίας».

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.

Δημοσκοπησεις

Πού θα οδηγήσει η μνημόνευση του Επιφάνιου από τον Αρχιεπ. Κύπρου;
Εκκλησία της Κύπρου θα αναγνωρίσει ομόφωνα την OCU
31%
Ιερά Σύνοδος της Κύπρου θα καταδικάσει την πράξη του προκαθημένου της
27%
σε διαφωνία μέσα στην Κυπριακή Εκκλησία
42%
Συνολικά ψήφισαν: 26

Αρχείο

Система Orphus