Έλληνας θεολόγος: η OCU είναι ψευδοεκκλησιαστικὸν και κακοήθες μόρφωμα

Ο Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Κ. Διώτης. Φωτογραφία: patrokosmas

Ο Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Κ. Διώτης πιστεύει ότι με την αναγνώριση της ΟCU ο π. Βαρθολομαῖος ψεύδεται ἀσυστόλως καὶ ἐξαπατᾷ καταφανῶς.

Έλληνας ιερέας, θεολόγος και συγγραφέας, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Κ. Διώτης δήλωσε ότι η OCU είναι ψευδοεκκλησιαστικὸν και κακοήθες μόρφωμα, που δημιουργήθηκε από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίο και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική αυτοκεφαλία των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και άλλων Αυτοκέφαλων Ορθόδοξων Εκκλησιών. Το πλήρες κείμενο της έκκλησης του ιερέα δημοσιεύθηκε από το «Oukraniko».

Κατά την άποψη του πατρός Ιωάννη ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος «Ὁ ἀναταράσσων καὶ διασύρων ὁλόκληρον τὴν Ὀρθοδοξίαν μὲ τὸ τερατῶδες ἐκκλησιολογικὸν κακούργημά του τῆς ἱδρυθείσης ὑπ’ αὐτοῦ ψευδοεκκλησίας τοῦ Κιέβου ἀπὸ καθῃρημένους, ἀναθεματισμένους, ἀχειροτονήτους, αὐτοχειροτονήτους καὶ σχισματικοὺς Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος ψεύδεται ἀσυστόλως καὶ ἐξαπατᾷ καταφανῶς».

Ο ιερέας υπογράμμισε ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος «ὁ ἀθεόφοβος αὐτὸς ἄνθρωπος, ἀδιστάκτως καὶ ἄνευ ἐντροπῆς, συνεσχέτισε καὶ ἐξωμοίωσε τὴν δοθεῖσαν ὑπ’ αὐτοῦ ψευδοαυτοκεφαλίαν εἰς τὴν ὡς ἄνω ψευδοεκκλησίαν του μὲ τὰς ὑφισταμένας αὐτοκεφαλίας τῶν κατὰ τόπους Ἐκκλησιῶν τῆς Ὀρθοδοξίας»

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Πατέρα Ιωάννη, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε μία από τις συνεντεύξεις του δήλωσε ότι «Ὅλα τὰ Αὐτοκέφαλα ποὺ ἔδωσε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο εἶχαν κάποια ἀντίδραση ὥσπου νὰ ριζώσουν καὶ νὰ κατασταλάξουν. Τὸ ἴδιο θὰ συμβεῖ τώρα καὶ μὲ τὸ Αὐτοκέφαλο τῆς Οὐκρανίας».

Αυτά τα λόγια του πατριάρχη προκάλεσαν την αγανάκτηση του ιερέα, ο οποίος πιστεύει ότι είναι «ἡ ἀντικανονική, αὐθαίρετος, ἀνιστόρητος, ἐξωφρενική, ἀντιεκκλησιολογικὴ καὶ προδοτικὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως ψευδοαυτοκεφαλία τῆς Οὐκρανικῆς ψευδοεκκλησίας».

Κατά την άποψή του, «αἱ Αὐτοκεφαλίαι τῶν Ἐκκλησιῶν τούτων ἐδόθησαν ἐντὸς τῆς ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐνῷ ἡ δαιμονοαυτοκεφαλία τῆς Οὐκρανικῆς ψευδοεκκλησίας ἐδόθη μὲ ἀντικανονικήν, προκλητικὴν καὶ αὐθαίρετον εἰσπήδησιν τοῦ Πατριάρχου π. Βαρθολομαίου εἰς τὴν ξένην κανονικὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας».

Επιπλέον, υπενθυμίζει ότι «αἱ ἐν λόγῳ Αὐτοκεφαλίαι ἐδόθησαν κατόπιν αἰτήσεως τῶν ἰδίων Ἐκκλησιῶν, ἐνῷ ἡ Κανονικὴ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας δὲν ἐζήτησεν Αὐτοκεφαλίαν». Ο ιερέας τόνισε ότι «τὴν Αὐτοκεφαλίαν εἰς τοὺς καθῃρημένους καὶ σχισματικοὺς τῆς Οὐκρανίας ἐζήτησεν ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ὁ κοσμικὸς ἄρχων τῆς Οὐκρανίας Πρόεδρος Πέτρο Ποροσένκο μὲ ἀπαίτησιν τῆς Ἀμερικῆς καὶ ὁ Πατριάρχης ὑπέκυψε προδοτικῶς εἰς τὰς πιέσεις τῶν κοσμικῶν ἐξουσιῶν, ἄγνωστον μὲ ποῖα ἀνταλλάγματα».

Ο ιερέας υπενθύμισε επίσης ότι «αἱ ἄλλαι Αὐτοκεφαλίαι ἐδόθησαν εἰς Κανονικὰς Ἐκκλησίας, ἐνῷ τὸ ἐκτρωματικὸν αὐτοκέφαλον τοῦ π. Βαρθολομαίου ἐδόθη εἰς τοὺς ἀμετανοήτους καθῃρημένους, ἀχειροτονήτους, αὐτοχειροτονήτους καὶ σχισματικοὺς τῆς Οὐκρανίας».

Ο πατέρας Ιωάννης τόνισε επίσης ότι «Πρὸ τῆς ἐκχωρήσεως ὅλων τῶν ἄλλων Αὐτοκεφαλιῶν δὲν εἶχεν ὑπάρξει οὐδεμία ἀρνητικὴ ἀντίδρασις. Διὰ τὸ αὐτοκεφαλικὸν παραμόρφωμα τῆς Οὐκρανίας προϋπῆρξε σθεναρὰ ἀντίδρασις τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας μὲ ἐπίσκεψιν τοῦ Πατριάρχου Μόσχας π. Κυρίλλου εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖ¬ον, μὲ ἐκπεφρασμένην δυσαρέσκειαν Τοπικῶν τινων Ἐκκλησιῶν».

Ο ιερέας επεσήμανε ότι «Δι’ ἑκάστην Αὐτοκεφαλίαν ὑπῆρχεν εἰκαζομένη ἡ κοινὴ ἀναγνώρισις ὅλων τῶν Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, ὅπως ἀπεδείχθη ἐκ τῶν ὑστέρων μὲ τὴν πλήρη τοιαύτην ἀναγνώρισιν». Ωστόσο, στην περίπτωση της ουκρανικής «αυτοκέφαλης» από την αρχή, «εἶχε δημιουργηθῆ ἡ βεβαιότης ὅτι ἡ σχετικὴ ἐνέργεια τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἐκκλησίας ἐπρόκειτο νὰ ἐπιφέρῃ ἐκκλησιαστικὴν ἀναταραχήν».

Και όλα αυτά διότι «ὁ Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος ἔπραξεν ἀσυνέτως, ἐπιπολαίως, ἀνευθύνως, ἀντικανονικῶς καὶ ἐν ἀφροσύνῃ, ὡς μαρτυροῦν τὰ σχετικὰ δραματικὰ καὶ συνταρακτικὰ γεγονότα, τὰ ὁποῖα βιώνει εἰς τὰς ἡμέρας μας ὁλόκληρος ἡ Ὀρθοδοξία». 

Ο Πατέρας Ιωάννης πιστεύει επίσης ότι «Ἐψευδολόγησε προκλητικῶς ὅτι ἡ ἐν Οὐκρανίᾳ Ἐκκλησία ὑπήγετο πάντοτε εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἐκτὸς τῶν προγραφέντων ἀνωτέρω, διαψεύδεται συγκλονιστικῶς ὁ Πατριάρχης καὶ ἀπὸ τὰ «Συνταγμάτια» τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἐκκλησίας, τὰ ὁποῖα καταγράφουν ὅλας, ἀνεξαιρέτως, τὰς Μητροπόλεις, Ἀρχιεπισκοπὰς καὶ Ἐπισκοπάς, αἱ ὁποῖαι ὑπάγονται εἰς τὸν Πατριαρχικὸν Θρόνον ἀπὸ τὸν δέκατον ἕβδομον (17ον) αἰῶνα μέχρι σήμερον. Εἰς τὰ ἀποδεικτικὰ αὐτὰ «Συνταγμάτια» οὐδαμῶς ἀναφέρεται ἡ Μητρόπολις Κιέβου».

Επιπλέον, ο ίδιος πιστεύει ότι «ψεύδεται δολίως ὁ Πατριάρχης καὶ ἐξαπατᾷ παναθλίως, διότι δέχεται ὅτι κατὰ τὸ ἔτος 1686, ἐπὶ Πατριάρχου Διονυσίου Δ΄, δὲν ἐγένετο ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἡ ἐπανυπαγωγὴ τῆς Μητροπόλεως Κιέβου εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Μόσχας, ἀλλὰ ἐδόθη μόνον ἡ ἄδεια νὰ χειροτονῇ ἡ Μόσχα τὸν Μητροπολίτην Κιέβου».

Ο ιερέας υπενθύμισε ότι «τὸ σχετικὸν Πατριαρχικὸν κείμενον εἶναι σαφέστατον»: «Ἡ Μητρόπολις Κιέβου ἔστω ὑποκειμένη ὑπὸ τὸν Ἁγιώτατον Πατριαρχικὸν τῆς Μοσχοβίας θρόνον».

Ο Έλληνας υπουργός είπε επίσης ότι «οὐδεμία ἄλλη Αὐτοκεφαλία ἐδόθη κατὰ φρικιαστικὴν παράβασιν, ποδοπάτησιν καὶ ἀθέτησιν ἱερῶν Κανόνων, ὅπως συνέβη μὲ τὴν προδοτικὴν τῆς ἀποστολῆς του καὶ σκανδαλωδεστάτην κρινομένην ἐνέργειαν τοῦ Πατριάρχου π. Βαρθολομαίου (κατάφωρος εἰσπήδησις εἰς ξένην κανονικὴν δικαιοδοσίαν, δύο Ἐπίσκοποι εἰς τὸν αὐτὸν τόπον, μὴ ἀναγνώρισις τῶν ἐκκλησιαστικῶν ποινῶν μιᾶς αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας ὑπὸ πασῶν τῶν ἄλλων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν κλπ.)».

Νωρίτερα η ΕΟΔ έγραψε ότι ο Έλληνας ιερέας και θεολόγος έγραψε ανοικτή επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.

Δημοσκοπησεις

Είναι σωστή η πρωτοβουλία Ελλ. ιεραρχών να διοργανώσουν Πανορθ. Σύνοδο χωρίς Φανάρι;
Ναι, η εκκλησία πρέπει να αξιολογήσει τα βήματα του Φαναρίου
73%
Όχι, είνια αντικανονικό
22%
Μη ρεαλιστικό, κανένας δεν θα θέλει να χαλάσει σχέσεις με την Κων/πολη
5%
Συνολικά ψήφισαν: 136

Αρχείο

Система Orphus